1spa
Content

Dịch vụ Qbeauty spa

Massage Kem tuyết

Massage Kem tuyết
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Hấp hoàng thị

Hấp hoàng thị
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Tắm trắng kén tằm

Tắm trắng kén tằm
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Tắm trắng đông y

Tắm trắng đông y
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Ủ bơ hoa hồng

Ủ bơ hoa hồng
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Tràn hoa

Tràn hoa
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Cát biển sữa non

Cát biển sữa non
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Ủ trắng da liệu pháp mặt nạ bạc

Ủ trắng da liệu pháp mặt nạ bạc
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Thanh lọc da ngừa mụn gỗ hồng

Thanh lọc da ngừa mụn gỗ hồng
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

Tảo biển tươi

Tảo biển tươi
Bước 1: Rữa mặt
Bước 2: Rữa mặt
Bước 3: Rữa mặt
Bước 4: Rữa mặt
Bước 5: Rữa mặt

My First Google Map

Liên hệ nhân viên tư vấn